Instructors

John Wright

jw2966@columbia.edu

Columbia University

Qing Qu

qingqu@umich.edu

University of Michigan

Zhihui Zhu

zhihui.zhu@du.edu

University of Denver